Všeobecné obchodní podmínky firmy Advantec spol.s r.o.

1. Práva a povinnosti prodávajícího
a) Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v termínu uvedeném v objednávce a dodat na adresu kupujícího. b) Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné (viz. Bezpečnost a ochrana informací) c) Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to písemně požádá. d) Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. e) Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

2. Práva a povinnosti kupujícího
a) Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. b) Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou je zákazník srozumněn při vyplňování objednávky ještě před jejím zavazným potvrzením. c) Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14dnů od doručení. Kupující je povinen v tomto případě zaplatit prodávajícímu penále ve výši 10% z fakturované částky. d) Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou.

3. Bezpečnost a ochrana informací
Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě a nijak zneužity s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

4. Způsoby dopravy zboží
Zboží je dodáváno více způsoby, typ přepravy si volíte při odesílání objednávky.

5. Termíny dodání zboží
Objednávky jsou odesílány obvykle v den objednání, v případě, že objednané zboží je na skladě, případně v den naskladnění zboží. Přibližný (nezávazný) termín dodání je uveden v objednávce u každého produktu. U objednávek s více položkami lze v objednávce dojednat postupné zasílání. Objednávky nad 10.000,-Kč jsou dodány zdarma! Za objednávky v nižší hodnotě bude účtováno přepravné uvedené na objednávce. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

6. Nebezpečí škody na zboží
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, resp. od dopravce.

7. Platební podmínky.
Zboží je hrazeno více způsoby, způsob úhrady si volíte při odesílání objednávky. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem a dodacím listem. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Ceny jsou smluvní. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany dodavatele (zboží je doprodáno) jsou peníze nebo jejich alikvotní část, obratem odeslány zpět na číslo účtu, ze kterého byly převedeny - pokud není dohodnuto jinak. V případě stornování části objednávky si prodávající vyhrazuje právo změnit výši poplatku za přepravné.

8. Záruka.
Dodavatel poskytuje záruku na jednotlivá zboží specifikovaná ve faktuře nebo v jiném účetním dokladu a současně v příslušném dodacím listu. Nároky odběratele ze záruky za jakost se řídí režimem obchodního zákoníku. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé použitím a instalací,které jsou v rozporu s návodem k obsluze nebo všeobecnými zásadami,a závady vzniklé nedodržením pokynů pro údržbu,provoz nebo obsluhu výrobku, na závady vzniklé nesprávnou přepravou a nesprávným skladováním,neodborným nebo nepřiměřeným zacházením; provozem za jiných než výrobcem stanovených podmínek,resp.za neobvyklých podmínek;fyzickým poškozením, na závady vzniklé neodvratnou událostí (oheň,voda apod. ),povětrnostními vlivy, poškozením bleskem nebo elektrostatickým výbojem,nadměrným mechanickým opotřebením,a vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé uživatelem zanesenými počítačovými viry,instalací softwaru nedodaného dodavatelem,neodbornou instalací softwaru nebo přídavných zařízení. Záruka se nevztahuje na opotřebení vzniklé běžným užíváním výrobku. Předmětem záručního plnění není rovněž běžná údržba,čištění a podobné úkony předepsané výrobcem v návodu k obsluze.

9. Reklamační řád
a) Odběratel je povinen zajistit prohlídku předmětu plnění co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění. Jestliže odběratel předmět plnění neprohlédne anebo nezařídí,aby byl prohlédnut v době přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění,může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce,jen když prokáže,že tyto vady měl předmět plnění již v době přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění. b) Odběratel je povinen všechny takto zjištěné vady oznámit ihned dodavateli. Vady,které mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče,je odběratel povinen oznámit dodavateli nejpozději do konce záruční doby. c) Odběratel je povinen uplatňovat reklamaci předložením předmětu plnění a písemným oznámením (popř. faxem nebo e-mailem)obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady předmětu plnění nebo může takovou reklamaci uplatnit osobně. Místem reklamace je provozovna dodavatelem k tomu určená, resp. místo,kde byl odběratelem zakoupen předmět plnění. d) Při reklamaci předmětu plnění je odběratel povinen prokázat zakoupení předmětu plnění u dodavatele fakturou a současně dodacím listem. Dodavatel není povinen přijmout k vyřízení reklamace předmět plnění,nepředá-li jej odběratel se všemi součástmi a příslušenstvím. e) O výsledku reklamace je odběratel informován způsobem sjednaným s dodavatelem (telefonicky,faxem, písemně), a to zpravidla nejpozději do 2 týdnů od převzetí předmětu plnění k vyřízení reklamace. V případě nutnosti posouzení vad zboží autorizovaným zástupcem výrobce zajistí dodavatel posouzení oprávněnosti reklamace zpravidla do 4 týdnů od převzetí předmětu plnění.

V Brně 1.6.2005

Advantec s.r.o